Nabór do nowych oddziałów gimnazjalnych przysposabiających do pracy

Od  1 września 2012r. organizujemy w gimnazjum oddziały przysposabiające do pracy dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w normie intelektualnej.

Charakterystyka oddziałów:

 

  • Oddziały przysposabiające do pracy mogą być tworzone dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum ogólnodostępnego i ukończeniu 15 roku życia / ale nie więcej niż 18/ nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie.
  • Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. E. Gierat w Tarnowie przyjmuje do placówki  ucznia:
  1. posiadającego opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o zagrożeniu niedostosowaniem społecznym  i wskazaniem kontynuowania nauki w gimnazjum z klasami przysposabiającymi do pracy
  2. którego rodzice złożyli w Urzędzie Miasta Tarnowa wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przysposabiającego do pracy w gimnazjum i otrzymali wymagane skierowanie do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. E. Gierat w  Tarnowie
  3. posiada zaświadczenie lekarskie od lekarz medycyny pracy z zapisem „ o braku przeciwwskazań do wykonywania wskazanego zawodu.
  • Przy przyjmowaniu ucznia do oddziału wskazana będzie opinia wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego, uzasadniająca wybór tej formy kształcenia i opisująca funkcjonowanie ucznia w poprzedniej placówce.
  • Oddział przysposabiający do pracy realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia przygotowującą ucznia do zdawania egzaminów gimnazjalnych.
  • Przysposobienie do pracy będzie organizowane w oparciu o podstawę programowa kształcenia w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie – dla chłopców i kucharz małej gastronomii – dla dziewcząt.
  • Przysposobienie do pracy będzie miało formę przyuczenia do wykonywania  określonej pracy, jednak nie będzie się kończyło zdawaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
  • Uczniowie zostaną otoczeni specjalistyczną pomocą psychologiczno – pedagogiczną, w tym zorganizowane będą zajęcia socjoterapeutyczne.