Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej


Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Eugenii Gierat w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej https://www.sosw.tarnow.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Eugenii Gierat
33 – 100 Tarnów
Ul. Romanowicza 9

E – mail sekretsosw@umt.tarnow.pl

Telefony
/14/ 626 – 33 – 84
/14/ 626 – 30 – 12

Faks
/14/ 626 – 33 – 84 wew. 10

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03

Strona podmiotowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • dokumenty PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów,

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-18

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:  Krzysztof Zeliaś 
e-mail: dyrsosw@umt.tarnow.pl 
Telefon: 14/626-30-12

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynki Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Tarnowie

 • Wejścia posiadają platformy z podjazdem dla wózków, które znajdują się od strony parkingu.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku znajdują się windy.
 • Na parkingu  wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona w sposób wizualny lub głosowy (tablice informacyjne, portiernia),
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Na terenie placówki jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu. Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail:sekretsosw@umt.tarnow.pl lub telefonicznie 14/626-30-12)
 • Budynek internatu nie posiada wind i podjazdów dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

wtz wtz