Świetlica

Wejdź do środka i zobacz jak uczniowie spędzają tu czas:

https://www.facebook.com/1703050033299939/videos/237461398105736/

Praca w świetlicy szkolnej opiera się w głównej mierze na organizowaniu zajęć pozalekcyjnych wg planu dla określonego zespołu dzieci i młodzieży. Wyznacznikiem typów zajęć świetlicowych są ogólne cele wychowawcze. Pozwala  to na wyróżnienie następujących typów zajęć:

 • oświatowe
 • rozrywkowe
 • artystyczne
 • praktyczno – techniczne
 • organizacyjno – społeczne
 • specjalne (indywidualne)

Wszystkie typy zajęć mają na celu rozwijanie sprawności manualnych i ruchowych, zdolności koncentracji uwagi, pamięci i spostrzegawczości. Nasz świetlica jest szczególną odmianą świetlicy tematycznej, w której temat pojawia się jednorazowo lub przewija się cyklicznie przez pewien czas i obejmuje zróżnicowaną pod względem rodzajów działalność wychowanków. Świetlica tematyczna ma szczególny związek treściowy z kalendarzem, tj. świętami państwowymi, zwyczajowymi, religijnymi czy rodzinnymi.  W czasie wolnym ekspresja dziecka o obniżonej sprawności umysłowej nabiera jeszcze większego znaczenia, niż to ma miejsce na lekcjach. W związku z czym działania wychowawcze świetlicy zmierzające do dobrego organizowania i prowadzenia zajęć z wychowankami uwzględniają nie tylko realizację planu pracy, ale nade wszystko możliwości i potrzeby dziecka.

Regulamin świetlicy dostępny w zakładce Dokumenty – Regulaminy

 

Zajęcia w świetlicy terapeutycznej odbywają się w godzinach 6.30 – 8.00 i 12.00 – 16.00. Świetlica spełnia przede wszystkim rolę opiekuńczą i wychowawczą.

Cele ogólne: 

 • Zapewnienie zorganizowanej opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po ich zakończeniu
 • Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu
 • Integracja grupy rówieśniczej

W świetlicy terapeutycznej są organizowane zajęcia:

 • plastyczne
 • muzyczno – ruchowe
 • sportowo – rekreacyjne
 • rozwijające zdolności intelektualne
 • profilaktyczne
 • gry dydaktyczne
 • zabawy tematyczne
wtz wtz