Rekrutacja

Ogłaszamy nabór uczniów na rok szkolny 2021/22 do:

 • Przedszkola Specjalnego Nr 36 „Pod Parasolem”
 • Zespołów rewalidacyjno – wychowawczych
 • Zajęć Wczesnego Wspomagania Rozwoju
 • Szkoły Podstawowej Specjalnej
 • Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
 • Branżowej Szkoły Specjalnej I stopnia

Na rok szkolny 2021/2022 przygotowaliśmy ofertę edukacyjną  dla dzieci i młodzieży:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim
 • z niepełnosprawnością sprzężoną
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

Podczas rekrutacji nie obowiązuje rejonizacja.

Pracujemy w oparciu o indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne  mające na celu zaspokajanie potrzeb każdego z uczniów oraz realizację zaleceń poradni psychologiczno – pedagogicznej.

Oferujemy zajęcia rewalidacyjne, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wsparcie logopedyczne i neurologopedyczne, zapobieganie wadom postawy, integrację sensoryczną, dogoterapię, terapię ręki, trening umiejętności społecznych, zajęcia rewalidacyjne z tyflopedagogiem i wiele innych.

Zapraszamy do kontaktu emailowego, telefonicznego i przez portale społecznościowe.

Mamy nadzieję,że niedługo spotkamy się także w placówce.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy to publiczna placówka z długoletnią tradycją, jedyna tego typu w Tarnowie. Działaniami dydaktyczno-wychowawczymi obejmuje dzieci i młodzież od 3 do 24 roku życia a z głęboką niepełnosprawnością do 25.

Ośrodek kształci uczniów z:

 • niepełnosprawnością intelektualną każdego stopnia
 • niepełnosprawnością sprzężoną
 • z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • z niepełnosprawnością intelektualną sprzężoną z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją

Szkoła Przysposabiająca do Pracy przyjmuje uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z lekką niepełnosprawnością intelektualną.

Ośrodek zapewnia:

 • zakwaterowanie w internacie
 • smaczne i zdrowe posiłki
 • przestronne pracownie i szerokie korytarze w budynku szkoły
 • windę do przewozu osób
 • możliwość bezpłatnego dowozu
 • opiekę pielęgniarską i stomatologiczną

Mocne strony naszej placówki:

 • przyjazna uczniom i rodzicom
 • wykwalifikowana, pełna empatii kadra
 • bezpłatna specjalistyczna opieka:
 1. pedagogiczna (oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, tyflopedagog)
 2. logopedyczna (logopedzi, neurologopedzi)
 3. psychologiczna
 4. specjalistów korekcji wad postawy
 • opieka od 7.00 do 16.00 w świetlicach, całodobowa w internacie
 • bezpłatne podręczniki
 • dodatkowo oferujemy bezpłatne zajęcia w sali doświadczania świata, w dwóch salach integracji sensorycznej, w specjalistycznym gabinecie aerobowym, dwóch siłowniach
 • dogodna lokalizacja, bliskość Parku Strzeleckiego i Piaskówki
 • mało liczne grupy i zespoły klasowe

Warunkiem przyjęcia do wszystkich typów szkół jest posiadanie aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, skierowania wydanego przez Urząd Miasta Tarnowa na podstawie prośby gminy oraz wypełnienie kwestionariusza osobowego.

kwestionariusz Szkoła Podstawowa SP

kwestionariusz Szkoła Przysposabiająca do Pracy PZ

kwestionariusz Szkoła Branżowa

KLAUZULA-RODO

wtz wtz