Nauczanie indywidualne

PROCEDURA ORGANIZACJI NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO

DLA UCZNIÓW SOSW

Podstawa prawna: • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży

I Wymagane dokumenty: – wniosek – załącznik nr 1 do pobrania w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej – orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

II Procedura: – Orzeczenie wraz z wnioskiem należy złożyć w sekretariacie Ośrodka. Nauczanie indywidualne realizowane będzie po uzgodnieniu przydziału ilości godzin nauczania indywidualnego z organem prowadzącym placówkę. – Informację z Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa o ilości przyznanych godzin nauczania indywidualnego otrzymuje rodzic/prawny opiekun ucznia.

wtz wtz