Szkoła Podstawowa

Szkoła podstawowa kształci uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci autystyczne.

Warunki przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej:

  • posiadanie orzeczenia kwalifikacyjnego do kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
  • skierowanie wydane przez Urząd Miasta Tarnowa,
  • w przypadku dzieci spoza rejonu Tarnowa procedura przyjęcia dziecka do szkoły odbywa się poprzez starostwo powiatowe  właściwe ze względu na miejsce zamieszkania, rodzice składają tam prośbę o skierowanie dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Tarnowie.

Klasy dla dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej, również z autyzmem realizują podstawę programową kształcenia ogólnego – tak jak w szkołach ogólnodostępnych. System oceniania oraz obszary  edukacji (społeczna, polonistyczna, przyrodnicza, matematyczna, plastyczno – techniczna, muzyczno- ruchowa, wychowanie fizyczne, zajęcia komputerowe, język angielski, religia)  funkcjonują na takich samych zasadach jak w szkołach dla dzieci w normie intelektualnej. Ponadto wszystkie dzieci uczęszczają na zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, gimnastykę korekcyjną, logopedię,alternatywne metody komunikacji, maja one na celu wsparcie rozwoju dziecka w najbardziej zaburzonych sferach. Każdemu z uczniów zespół nauczycieli projektuje  indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.

W klasach dla dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną realizowana jest podstawa programowa uwzględniająca możliwości psychofizyczne uczniów. Integralną częścią  procesu edukacji w szkole jest rewalidacja indywidualna wspomagająca rozwój dziecka w sposób korekcyjny, kompensacyjny i usprawniający. W naszej szkole odbywają się zajęcia rewalidacji indywidualnej: z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia logopedyczne, zajęcia komputerowe, zajęcia z techniki czytania i pisania. Celem wymienionych zajęć jest: rozwijanie i doskonalenie zmysłów, korekcja wad postawy, rozwijanie i doskonalenie mowy i innych systemów komunikowania, rozwijanie zainteresowań techniką komputerową, korygowanie niepożądanych społecznie zachowań, wspomaganie nauki czytania, pisania i liczenia itp.

W pracy z uczniami wykorzystujemy między innymi

  • Metodę Veroniki Sherborne
  • Metodę Knillów
  • Integrację Sensoryczną
  • Metodę Ośrodków Pracy
  • metody z nurtu Pedagogiki Zabawy z wykorzystaniem Klanzy
  • komunikację alternatywną i wspomagającą: piktogramy, PSC, metoda gestów naturalnych, Makaton

Dodatkowo dzieci mają możliwość uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii, dogoterapii, arteterapii.

Szkoła oferuje uczniom atrakcyjne formy zajęć: wycieczki, lekcje biblioteczne, konkursy, turnusy rehabilitacyjne, projekty edukacyjne.

Nauczyciele pracują tak, aby uczeń zawsze odnosił sukces, co pozwala mu na budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz wytwarza pozytywną motywację do nauki szkolnej.

Stwarzając podopiecznym odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju, jesteśmy pewni, że każde dziecko znajdzie w naszej szkole prawdziwych przyjaciół, pozna smak sukcesu, a wiedzę będzie zdobywało bez stresu porażek!

wtz wtz