O nas

Jesteśmy na Facebooku!

https://www.facebook.com/podparasolemsosw/

PPP logo

Przedszkole Specjalne Nr 36 „Pod Parasolem” działające w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowie istnieje od września 2006 r. Obecnie składa się z siedmiu oddziałów. Pomieszczenia przedszkolne mieszczą się w nowym budynku oddanym do użytku w roku 2010, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych zgodnie ze standardami UE. Działamy nieodpłatnie. Rodzice płacą jedynie za wyżywienie. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00.

Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 9 lat z Tarnowa i okolic. Wymogiem jest posiadanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci uczęszczają do mało licznych grup (2 – 4 dzieci). Zajęcia planowane i realizowane są w oparciu o plany pracy dostosowane do możliwości dzieci. Terapią indywidualną i grupową objęte są dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju: niepełnosprawność umysłowa  (umiarkowana i znaczna), dziecięce porażenie mózgowe, autyzm i jego cechy, uszkodzenia narządu ruchu, wady genetyczne, niepełnosprawności sprzężone, zaburzenia zachowania i inne.

Dla każdego z wychowanków konstruowany jest Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET), opracowywany przez wszystkich specjalistów pracujących z dzieckiem na podstawie zaleceń zawartych w orzeczeniu z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz własnych obserwacji nauczycieli.

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny składa się ze stawianych celów rewalidacyjnych w następujących sferach aktywności: komunikowanie się, sprawność motoryczna, samoobsługa, zachowania społeczne, funkcje poznawcze.

Rodzice są zapoznawani z programem dziecka, a akceptując go deklarują chęć współpracy w prowadzeniu oddziaływań terapeutycznych.

Każdy program terapeutyczny dziecka podlega bieżącej modyfikacji w zależności od zmieniających się potrzeb psychorozwojowych dziecka. Dwa razy w roku szkolnym dokonywana jest ewaluacja rozwoju dziecka w postaci analizy osiągnięć i zaburzeń edukacyjnych. Ewaluacja dokumentowana jest w kartach obserwacji rozwoju dziecka oraz w sprawozdaniach podsumowujących realizację Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

W naszej placówce troskliwą i fachową opieką nad dziećmi sprawują liczni specjaliści: nauczyciele – oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, logopeda, tyflopedagog, rehabilitant ruchowy, muzykoterapeuta, dogoterapeuta, terapeuta SI. Przedszkole dysponuje salami odpowiednio wyposażonymi i przystosowanymi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, m.in. sala gimnastyki korekcyjnej, gabinet logopedyczny, sala zajęć muzycznych i rytmiki, sala doświadczania świata oraz sala do zajęć z integracji sensorycznej.

Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze uatrakcyjniają wycieczki, wyjścia do centrum zabaw i  udział w imprezach integracyjnych.

Podczas zajęć stwarzamy dzieciom warunki do przejawiania własnej aktywności, ukierunkowujemy i wspomagamy ich wszechstronny rozwój. Realizujemy jasno określony system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach: prawda, szczerość, przyjaźń, sprawiedliwość, tolerancja, szacunek dla drugiego człowieka. Jednocześnie staramy się pomagać rodzinie w rozwiązywaniu problemów związanych z wychowaniem i kształtowaniem umiejętności naszych dzieci. Organizujemy również spotkania z rodzicami w postaci: indywidualnych konsultacji, wspólnych spotkań, przedszkolnych uroczystości.

Przedszkole współpracuje ze Stowarzyszeniem „Bądźmy Razem” na Rzecz Integracji Społecznej Osób Niepełnosprawnych działającym na rzecz wychowanków SOSW w Tarnowie.

 

 

 

wtz wtz