Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Oferta edukacyjna Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Typ oddziałów:

 • Oddziały dla  uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym / liczebność 6 – 8/
 • Oddziały dla uczniów z autyzmem lub z niepełnosprawnością sprzężoną / liczebność  2 – 4/

Warunki przyjęcia:

 • Posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na czas nauki w szkole ponadgimnazjalnej
 • Podanie rodziców o przyjęcie ucznia do placówki

Programy nauczania:
W oddziałach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizujemy podstawę programową odpowiednią do możliwości intelektualnych tej grupy dzieci i następujące przedmioty:

 • funkcjonowanie osobiste i społeczne
 • zajęcia przysposabiające do pracy
 • wychowanie fizyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia kształtujące kreatywność  / w szczególności muzyka, plastyka, zajęcia rozwijające zainteresowania, kształtujące umiejętność spędzania wolnego czasu/.

Dla każdego ucznia opracowujemy indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny, który za punkt wyjścia bierze zalecenia poradni psychologiczno – pedagogicznej oraz mocne strony ucznia.

Uczniowie nie przystępują do egzaminów zewnętrznych.

Uczniowie otrzymują ocenę opisową, w której zawarte są informacje o osiągnięciach ucznia.

Atrakcyjność procesu edukacyjnego:

 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności nabytych w gimnazjum i w szkole podstawowej w zakresie czytania, pisania, wykonywania prostych operacji matematycznych,  funkcjonowania w roli ucznia, członka rodziny, obywatela, ze szczególnym uwzględnieniem  potrzeb życia codziennego i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie
 • Dostosowywanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych do zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz do obserwacji  poziomu funkcjonowania ucznia w różnych dziedzinach życia
 • Przysposobienie do pracy rozumiane jako: kształtowanie właściwych postaw wobec pracy, przyswajanie podstawowej wiedzy o pracy i poznawanie typowych sytuacji związanych z pracą, uczenie wykonywania różnych prac, w tym porządkowych i pomocniczych oraz opanowanie podstawowych umiejętności i czynności pracy, a także przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku
 • Nabywanie umiejętności  niezbędnych w gospodarstwie domowym, w tym: gotowanie, pieczenie ciast, pranie, prasowanie,  szycie, ogrodnictwo, prace porządkowe i proste prace remontowe, elementy dekoratorstwa i pamiątkarstwa, korzystanie z urządzeń biurowych
 1. Praca metodami aktywnymi , opartymi na praktycznej działalności uczniów
 2. Realizowanie projektów edukacyjnych / patriotycznych, ekologicznych, prozdrowotnych/ bazujących na nabywaniu  wiedzy, umiejętności  i postaw, poprzez zintegrowane działanie na wszystkich przedmiotach i na zajęciach pozaszkolnych,
 3. Wycieczki, lekcje muzealne, zajęcia w terenie
 4. Zajęcia wspomagane komputerowo
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania i talenty: koło plastyczne, muzyczne, chór, zajęcia sportowe, treningi, koło ekologiczne,  zespoły artystyczne, teatralne, koło informatyczne
 6. Ciekawe  i nowoczesne pomoce dydaktyczne, programy multimedialne, bardzo dobrze wyposażone pracownie przysposabiające do pracy

Usprawnianie uczniów na zajęciach rewalidacyjnych:

 • Wszyscy uczniowie zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznych uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział
 • Formy zajęć rewalidacyjnych:
 • logopedia,
 • zajęcia gimnastyki korekcyjnej
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne polegające na doskonaleniu pamięci, myślenia, spostrzegania,  koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • Zajęcia  doskonalące techniki szkolne / czytanie, pisanie, liczenie/
 • W ramach zajęć pozalekcyjnych nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia rewalidacyjne, w tym także z wykorzystaniem technologii komputerowej

Diagnozowanie problemów uczniów:

 • W szkole aktywnie działa zespół wychowawczy, który zajmuje się monitorowaniem sytuacji wychowawczej w placówce i podejmowaniem środków zaradczych
 • Dobrze układa się współpraca z większością rodzin, kuratorami sądowymi, policja itp.
 • Nauczyciel uczestniczą na terenie szkoły w szkoleniach, które doskonalą ich umiejętności wychowawcze, komunikacje z uczniami i rodzicami, poznają niezbędne akty prawne.
 • Każdy  uczeń wymagający jakiejkolwiek  pomocy nie zostaje jej pozbawiony.
wtz wtz