Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze są  formą  spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku  życia / a od września 2012 r. do 24 roku życia/.

Podstawą objęcia dziecka zajęciami rewalidacyjno –wychowawczymi jest:

 • Orzeczenie o potrzebie zajęć  rewalidacyjno – wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną /ważne 5 lat/
 • Skierowanie  wydane przez Urząd Miasta Tarnowa

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze mogą być  realizowane indywidualnie  w wymiarze 10 godzin tygodniowo  lub grupowo w wymiarze 20 godzin tygodniowo. O formie realizacji zajęć decyduje poradnia psychologiczno – pedagogiczna biorąc pod uwagę  stan zdrowia dziecka.

Zajęcia mogą być realizowane:

 • W domu rodzinnym dziecka /indywidualnie/
 • W Domu Pomocy Społecznej  przy Al. Matki  Bożej Fatimskiej lub przy ul. Robotniczej / indywidualnie lub grupowo/
 • W naszym Ośrodku przy ul. Romanowicza /indywidualnie lub grupowo/

Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzą specjaliści oligofrenopedagogiki, nauczyciele z doświadczeniem i życzliwością w stosunku do dzieci, rozumiejący ich potrzeby.

Zasadniczym celem zajęć jest  usprawnianie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu głębokim  na poziomie odpowiednim do możliwości psychofizycznych dziecka.

Podejmowane są następujące działania:

 • Nawiązanie kontaktu emocjonalnego z dzieckiem, tak aby czuło się w obecności nauczyciela bezpiecznie
 • Dostarczanie dziecku  przyjemnych bodźców, stymulowanie zmysłów
 • Nauka porozumiewania się w sposób werbalny / słowny/ – rozwijania słownika biernego i czynnego
 • Wdrażanie pozawerbalnych sposobów komunikacji za pomocą gestów, symboli, obrazków
 • Usprawnianie ruchowe w zakresie dużej i małej motoryki
 • Odreagowywanie napięć, poprzez różne formy relaksacji, w tym masaż
 • Nauka samodzielności w zakresie spożywania posiłków, załatwiania potrzeb fizjologicznych, ubierania się w stopniu możliwym, czyli wynikającym z możliwości dziecka
 • Rozwijanie zainteresowania otoczeniem, poprzez kontakt z muzyką, słowem mówionym lub czytanym, plastyką
 • Wdrażanie do  kontaktów społecznych na poziomie grupy, domu pomocy społecznej czy Ośrodka
 • Nauka celowego działania i ekspresji na poziomie odpowiadającym możliwościom dziecka, poprzez  wykonywanie prac plastycznych, zajęcia umuzykalniające, elementy tańca i sportu

Metody pracy:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Scherborne
 • Techniki relaksacyjne
 • Metoda czytania globalnego G. Domana
 • Program Knilla
 • Metoda Marianny Frostig
 • Terapia domowa Magdaleny Grodzkiej
 • Integracja sensoryczna
 • 18 struktur wyrazowych
 • Elementy Dramy
 • Bajkoterapia
 • Metoda malowania dziesięcioma palcami
 • Metoda Dobrego Startu
 • Muzykoterapia
 • Metoda Dennisona
 • Ćwiczenia grafomotoryczne
 • Metoda porannego kręgu
 • Dogoterapia
 • Metoda Kepharta
 • Metody oparte o kontakt z ciałem

Istnieje możliwość wyjazdu dzieci na turnusy rehabilitacyjne pod opieką rodziców lub nauczycieli.

Szkolni psychologowie wykonują na bieżąco  badania w celu aktualizacji orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej , a także do celów zasiłkowych i rentowych.

wtz wtz