O placówce

Myślą przewodnią naszej placówki są słowa Jana Pawła II:
„Nie wszystko da się zrobić od razu, ale musimy robić to, co da się zrobić dzisiaj, z nadzieją na to, co może się okazać możliwe jutro”.

Misja Ośrodka:

 • Jesteśmy po to, aby dzieci czuły się z nami dobrze i bezpiecznie.
 • Stwarzamy sytuacje w których każdy uczeń może odnieść sukces na miarę swoich możliwości.
 • Naszym celem jest usamodzielnienie dzieci i młodzieży w stopniu dostosowanym do ich możliwości rozwojowych.
 • Przygotowujemy dzieci do pracy zawodowej lub pomocy w domu.
 • Wspomagamy rozwój dzieci poprzez edukację i zajęcia rewalidacyjne.
 • Dążymy do integracji naszych wychowanków ze społeczeństwem poprzez wdrażanie do pełnienia ról społecznych, kontakty ze zdrowymi rówieśnikami, korzystanie z dobrodziejstw tego świata na równi z pełnosprawnym społeczeństwem.

Struktura placówki:

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Eugenii Gierat  w Tarnowie wchodzi:

 • Przedszkole
 • Szkoła Podstawowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 • Szkoła Branżowa Specjalna I stopnia
 • Internat
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej

Wychowankowie placówki:

 • Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
 • Uczniowie z niepełnosprawnością sprzężoną / z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem, niepełnosprawnością ruchową  czy zaburzeniami narządów zmysłu/
 • Uczniowie z autyzmem w normie intelektualnej

Zespół kierowniczy:

 • Dyrektor SOSW – mgr Krzysztof Zeliaś
 • Wicedyrektor SOSW – mgr Renata Wrzos /przedszkole, szkoła podstawowa/
 • Wicedyrektor SOSW – mgr Beata Nowak /szkoła podstawowa – klasy 7-8, szkoła przysposabiająca do pracy/
 • Wicedyrektor SOSW – mgr Urszula Cieślikowska  /szkoła branżowa, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze/
 • Kierownik Internatu  –  mgr Leszek Niemiec
 • Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – mgr Marek Mielak

Kadra :

 • Wszyscy nauczyciele posiadają studia wyższe ze specjalnością do prowadzenia zajęć z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną
 • Nauczyciele mają  kwalifikacje do nauczania przedmiotów, w wielu przypadkach kilku
 • Posiadamy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, tyflopedagoga, nauczycieli gimnastyki korekcyjnej, nauczycieli z certyfikatami do pracy terapeutycznej  w zakresie autyzmu, wczesnego wspomagania rozwoju, terapii behawioralnej, integracji sensorycznej,  komunikacji alternatywnej,  języka migowego, socjoterapii, diagnozy i terapii pedagogicznej, wychowania seksualnego

Lokalizacja  placówki:

 • Zajmujemy kompleks budynków przy ul. Romanowicza 9, w spokojnej dzielnicy miasta
 • W pobliżu znajduje się Park Strzelecki, z placem zabaw i ścieżką ekologiczną
 • Niedaleko Ośrodka jest Park Wodny i tereny rekreacyjne
 • Do placówki można dojechać bezpośrednio z każdego miejsca miasta oraz z przystanku obok dworca PKP i PKS
 • Przystanek autobusowy znajduje się obok szkoły

Baza placówki:

 • Przedszkole i szkoła podstawowa dla dzieci z autyzmem mieszczą się w osobnym  pawilonie dostosowanym do potrzeb tej grupy dzieci
 • W przestronnym  i komfortowym budynku ulokowano gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne i  kilka klas szkoły podstawowej
 • Posiadamy dobre zaplecze sportowe / dwie sale gimnastyczne, siłownie /
 • W szkole jest ponad 70 sal lekcyjnych, w tym
 1. Pracownie przedmiotowe
 2. Sala multimedialna z monitorem interaktywnym
 3. Pracownie zajęć praktycznych, w tym sala egzaminacyjna do przedmiotu – kucharz małej gastronomii i cukiernik
 4. Pracownia ogrodnicza wraz z terenami zielonymi przyległymi do szkoły
 5. Pracownia przysposabiające do pracy w gospodarstwie domowym  w zakresie gotowania, prac porządkowych, prasowania, prania itp.
 6. Pracownia plastyczna i techniczna w zakresie obróbki drewna i metalu
 • Posiadamy kilka gabinetów do zajęć rewalidacyjnych, w tym:
 1. Trzy gabinety gimnastyki korekcyjnej z pełnym wyposażeniem
 2. Cztery gabinety logopedyczne z komputerami wyposażonymi w programy logopedyczne
 3. Salę Doświadczania Świata
 4. Salę integracji Sensorycznej
 5. Gabinety psychologów i pedagogów
 • W bibliotece szkolnej znajduje się bogaty zbiór książek, lektur, opracowań metodycznych i utworów do prowadzenia bajkoterapii oraz czytelnia, gdzie można znaleźć materiały do zadań domowych i poczytać  czasopisma metodyczne
 • Posiadamy dobrze wyposażony gabinet stomatologiczny oraz dwa gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 • Zaplecze sanitarne w szkole  zostało zmodernizowane i dostosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, zaczyna się modernizacja węzła sanitarnego w internacie
 • Kuchnia i stołówka może w estetycznym wnętrzu  obsłużyć 300 uczniów, a nawet dużo więcej, jak to bywało kilka lat temu
 • Każda klasa posiada swoją własną salę, o której estetykę dba samodzielnie
 • Świetlica szkolna pracuje od 6.30 do 16.00

Opieka medyczna:

 • Całodobowa opieka pielęgniarska
 • Gabinet stomatologiczny
 • Szkoła oferuje swoim uczniom bezpłatne badania niżej wymienionymi narzędziami diagnostycznymi:
  1. Test  Profil Psychoedukacyjny PEP-R Schoplera
  2. Test Umiejętności Zawodowych i Społecznych TEACCH
  3. Testy psychologiczne:
  • Skala Inteligencji P. Wechslera dla dzieci
  • Skala Inteligencji P. Wechslera dla dorosłych
  • Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93
  • Test pamięci wzrokowej Bentona
  • Test Bender-Koppitz
  • Test d2 badania uwagi
  • Skala dojrzałości społecznej E. Dolla
  • Test Matryc Ravena

Pomoc socjalna:

 • Stypendia szkolne
 • Wyprawka szkolna – zwrot pieniędzy za zakupione podręczniki
 • Dofinansowanie lub refundacja posiłków ze środków pomocy społecznej i Caritas
 • Pomoc materialna, w tym rzeczowa w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub przede wszystkim losowej rodziny
 • Możliwość  bezpłatnego nabywania odzieży w „Szafie Ucznia”

Dowożenie

 • Możliwość  dowożenia uczniów do szkoły po złożeniu podania we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy
 • Opieka w czasie dowozu do  szkoły i w czasie powrotu do domu
wtz wtz